Prof. Ass Vojislava Nešković

dr vojislava nešković

Prof. Ass Vojislava Nešković

Anesteziolog u Klinici za anesteziju i intenzivnu negu Vojno medicinske akademije u Beogradu i viši konsultant za anesteziju bolnice Diona.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,61, završila je 1990 godine,1996 specijalizaciju iz Anesteziologije i reanimacije, a već sledeće godine Poslediplomske studije iz kardiologije.

Dr Nešković je 2007 godine odbranila Doktorsku disertaciju iz anestezije sa reanimatologijom, na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Bolnička zvanja:

 • 1992-1996 Lekar na specijalizaciji iz Anesteziologije, Urgentni centar i II hirurška klinika,
 • Institut za kardiovaskularne bolesti, Klinički centar Srbije, Beograd
 • 1996-2000 Specijalista anesteziolog, II hirurška klinika, Institut za kardiovaskularne bolesti,
 • Klinički centar Srbije, Beograd
 • 2000-2006 Specijalista anesteziolog, Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Beograd
 • 2006-2007 Načelnik službe anestezije i intenzivne nege Univerzitetske klinike za kardiovaskularnu hirurgiju, Institut za kardiovaskularne bolesti Sremska Kamenica.
 • 2008 Specijalista anesteziolog, Vojnomedicinska Akademija, Beograd

Akademska zvanja:

 • Asistent za predmet Hirurgija, uža naučna oblast Anesteziologija sa reanimatologijom, Medicinski fakultet u Beogradu
 • 2006-2007. Asistent za predmet Hirurgija, uža naučna oblast Anesteziologija sa reanimatologijom, Medicinski fakultet u Novom Sadu
 • 2014 -          Docent za predmet Hirurgija, uža naučna oblast Anesteziologija sa reanimatologijom, Medicinski fakultet VMA

Dr Vojislava Nešković je do sada objavila veliki broj naučnih radova, u svojstvu autora i koautora, ukupno 93 publikacije, od čega:

 • 8 radova in extenso u medjunarodnim časopisima indeksiranim u CC-u ili SCI
 • 1 letter u časopisu indeksiranom u CC-u
 • 13 radova in extenso u časopisima uključenim u MEDLINE
 • 8 radova in extenso u časopisima koji nisu uključeni u MEDLINE
 • 4 radova in extenso u zbornicima medjunarodnog skupa
 • 1 rad in extenso u zborniku nacionalnog skupa
 • 23 abstrakata u zborniku medjunarodnog skupa
 • 24 abstrakta u zborniku nacionalnog skupa
 • 11 poglavlja u knjigama i udžbenicima

Članstvo u udruženjima

 • Srpsko lekarsko društvo
 • Udruženje anesteziologa i intenzivista Srbije - UAIS (član Predsedništva, Edukacioni komitet)
 • European Society of Anaesthesiology (ESA) (ranije European Academy of Aneasthesiology)
 • Član predsedništva Anesteziološke sekcije Srpskog lekarskog društva
 • Sekretar predsedništva Anesteziološke sekcije Srpskog lekarskog društva
 • Association of Clinical Research Professionals (ACRP)
 • Član predsedništva Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije
 • Predsednik Edukacionog komiteta Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije
 • Član NASC Komiteta Evropskog Udruženja anesteziologa (NASC Committee European Society of Anaesthesiology-ESA), sa početkom mandata od 2013.
 • Predsednik Srpskog aktiva za regionalnu anesteziju Srpskog lekarskog društva (SARA) 2012.
 • Predsednik Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije

Diplome

 1. Evropska diploma iz anesteziologije i intezivne nege, izdata nakon položenog pismenog i usmenog ispita od strane Evropske akademije za Anesteziju (Diplomate of the European Academy of Anaesthesiology, DEAA)
 2. GCP kurs, Beograd
 3. International School for Instructors in Anesthesiology, WFSA, ISIA group
 4. Diploma Srpskog lekarskog društva
Kongresi, predavanja i dodatno obrazovanje

Stručna usavršavanja:

 1. Usavršavanje iz kardiotorakalne i vaskularne anestezije u Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, SAD (dva meseca)

Usavršavanje iz kardiotorakalne anestezije i ekstrakorporalne membranske oksigenacije, Glenfield Hospital NHS Thrust, Lester, Velika Britanija (6 meseci)

2000. Kurs iz ehokardiografije, EUROECHO 4, Lisabon

2001.Kurs iz transezofagealne ehokardiografije, St George’s Hospital Medical School, London, Engleska

2004-2005.Edukacija iz terapijske bronhoskopije, Kliničko-bolnički centar Zvezdara.

2005. Advanced Life Support, završen instruktorski kurs u organizaciji Evropskog saveta za kardiopulmonalnu reanimaciju.

2006, 2007. International School for Instructors in Anesthesiology, WFSA, Bratislava, Slovačka i Beograd, Srbija (1., 2. i 3. deo)

2006. Edukativni kurs za procedure ablacije (Ablation Education Course relating to theory and practice of the Unipolar and Bipolar Ablation Devices and its clinical aplication), Tel Aviv, Jul 2006.

2009. Kurs is perioperativne ehokardiografije: EACTA Echo 2009 Accreditation and Advanced Echocardiography Course, Leicester, Engleska

2011. Kurs i usavršavanje iz transezofagealne ehokardiografije, Glenfield Hospital, Leicester, Engleska

2012. Kurs za Instruktore iz: Basic Assessment and Support in Intensive Care (BASIC) organizovan od strane: Udruženje anesteziologa i intenzivista Srbije, Sekcije za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola Srpskog lekarskog društva i Evropskog udruženja za intenzivnu medicinu (European Society of Intensive Care Medicine – EDAIC)

2012. Seminar o terapiji teškog perioperativnog krvarenja: Salzburg Weill Cornell/ MUW Seminar in Severe Bleeding Management, 15-21 Juli,

2013. Akreditovani napredni kurs iz mehaničke ventilacije za anesteziologe. Madrid, 26-28 Septembar

Edukativne aktivnosti

 1. Tokom dve godine demonstrator na predmetu Histologija sa embriologijom na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

2009 Predavač i organizator kursa: "Pacijent viokog rizika - anesteziološki pristup" (Anesthesia for high risk patient) pod pokroviteljstvom World Federation of Societies of Anesthesiologists (WFSA), International School for Instructors in Anesthesiology (ISIA) i Serbian Association of Anesthesiologists and Intensivists.

2009-2010. Instruktor u International School for Instructors in Anesthesiology 2, Rumunija

 1. Predavač na TTT kursu (Teach the Teachers course) pod pokroviteljstvom European Society of Anaesthesiology (ESA), World Federation of Societies of Anesthesiologists (WFSA) i Federation of Anaesthesiologists and Reanimatologists of Russia (FAR), St Petersburg

2011-2012. Instruktor i program koordinator u International School for Instructors in Anesthesiology 3, Grčka

2012 - Predavač na kursevima iz osnove terapija bolesnika u jedinici intenzivnog lečenja - Basic Assessment and Support in Intensive Care (BASIC)

 1. Predavač na TTT kursu (Teach the Teachers course) za anesteziologe, intenziviste i druge medicinske specijalnosti organizovanog od strane Litvanskog Univerziteta za zdravstvene nauke (Lithuanian University of Health Sciences) i European Society of Anaesthesiology (ESA).

2013-2014. Program koordinator i instructor na TTT kursu (Teach the Teachers course) pod pokroviteljstvom European Society of Anaesthesiology (ESA), I deo u Timisoara Novembar 2013; II deo u Brussels April 2014.

2013 - Organizator i domaćin za test OLA Assesment (On-line assessment) za Evropsku diplomu iz anestezije i intenzivne terapije (European Diploma in Anesthesiology and Intensive Care – EDAIC) u Nišu

2013 - Ispitivač za usmeni deo (Part II) Ispita za Evropsku diplomu iz anestezije i intenzivne terapije (European Diploma in Anesthesiology and Intensive Care – EDAIC)

2014 - Organizator i domaćin za Prvi deo (Part I) Ispita za Evropsku diplomu iz anestezije i intenzivne terapije (European Diploma in Anesthesiology and Intensive Care – EDAIC) za Vojnomedicinsku akademiju u Beogradu kao Evropskom centru za polaganje ispita (prvi centar u Srbiji)

Članstvo u uređivačkim odborima časopisa

2010 - Član Uređivačkog odbora časopisa Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije ~Anestezija i intenzivna terapija~

Učešće u projektima:

2006-2010. Učesnik na projektu Republičkog Ministarsva za nauku i tehnologiju broj 145038, pod nazivom "Prognostički značaj preoperativnih funkcionalnih testova i histomorfometrijskih karakteristika miokarda u bolesnika sa aortnom stenozom i sistolnom disfunkcijom leve komore"

Učešće u međunarodnim multicentričnim studijama:

2005-2006. Glavni istraživač sa anesteziološke strane u "Surgical treatment for ISchaemic Heart (STICH) Trial", multinacionalnoj internacionalnoj studiji

 1. Nacionalni koordinator za studiju ~Evropska transfuziona praksa i njen uticaj na ishod lečenja – ETPOS~ pod pokroviteljstvom European Society of Anaesthesiology (ESA)

Odabrana predavanja po pozivu

 1. Simpozijum "Revaskularizacija ishemičnog miokarda", Beograd, 15. Maj, Predavanje: "Fast-track anestezija u revaskularizaciji miokarda"
 2. European Conference on Myocardial, Pericardial Disease and left ventricular Dysfunction, October 6-8 2006, Belgrade, Serbia. Predavanje: "Hemodynamic monitoring in surgical patients with heart failure"
 3. X kongres anesteziologa i intenzivista Srbije, 4-7 Oktobra, 2006, Beograd, Srbija. Predavanje: "Hemodinamski monitoring"
 4. Evropska fondacija za edukaciju u anesteziji - FEEA: Neuroanestezija, lokoregionalna anestezija i terapija bola. Dorjan, 18-20 septembar Predavanje: "Torakalna epiduralna anestezija: Kada i zašto?"
 5. XVII Kongres Udruženja kardiologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd, 18-21 Oktobar, 2009. Predavanje: "Pogled anesteziologa: kada mi je potreban kardiolog? "
 6. Society of Anesthesiology and Intensive Medicine of Northern Greece course and workshop: New trends in Knowledge and education. A workshop for more experienced teachers in Anesthesiology. Predavanje: "The way of preparing and presenting a lecture"
 7. Edukativni kurs: Kako postati uspešniji predavač – Improving teaching skills, Beograd, 6-7 Oktobra. Predavanje: "How to make your teaching interactive"
 8. 11th Serbian Congress and 1st Balkan Symposium of Anesthesiologists and Intensivists, Belgrade, October 7-10. Predavanje: "Complications of thoracic epidural anaesthesia: Are we too concerned? "
 9. 11th Serbian Congress and 1st Balkan Symposium of Anesthesiologists and Intensivists, Belgrade, October 7-10. Predavanje: " Monitoring in trauma patient"
 10. Akreditovan Međunarodni naučni simpozijum: Novine u intenzivnoj terapiji, 15-17 april, Niš. Predavanje: "Fluid management and cardiovascular support in septic shock"
 11. 19th Panhellenic Congress of Anesthesiology, 12-15 May, Alexandroupolis, Greece. Workshop: Training the Trainers. Predavanje: "Planning and preparation of teaching "
 12. 19th Panhellenic Congress of Anesthesiology, 12-15 May, Alexandroupolis, Greece. Workshop: Training the Trainers. Predavanje: "How to make your presentations interactive "
 13. European Society for Computing and Technology in Anaesthesia and Intensive Care (ESCTAIC) 22nd Annual Meeting, October 2011 in Erlangen. Predavanje: "Teaching Anesthesia: Make it attractive! "
 14. Stručni skup "Odabrane teme iz anestezije" u Banjoj Luci, Decembar, 2011. Predavanje: "Anesteziolog i ultrazvuk: Prijateljstvo koje nam je potrebno"
 15. Symposium organized by the Society of Anesthesiology and Intensive Medicine of Northern Greece "Guidelines: Suggestions and Speculations", Thessaloniki, 26th of January. Predavanje: "Guidelines: To apply or follow wisely"
 16. Četvrti prolećni međunarodni simpozijum iz anestezije i intenzivne terapije. Niš, 20. - 22. april. Predavanje: "Thoracic epidural anesthesia: Winning strategy that may be loosing the battle "
 17. SepsEast , 1st Central and Eastern European Sepsis Forum. Budapest, 19-22 September. Predavanje: "Fluid management in septic shock: what, how and why? "
 18. SepsEast , 1st Central and Eastern European Sepsis Forum. Budapest, 19-22 September. Predavanje: "What shall I use: arterial or central venous blood?"
 19. 2012. 12th Congress of Anesthesiology and Intensive Medicine organized by Society of Anesthesiology and Intensive Medicine of Northern Greece; 27 – 30 September 2012 Convention and Cultural Center Concert Hall Thessaloniki Greece. Predavanje: "Monitoring: is the clinical benefit worth the cost? "
 20. Committee for European Education in Anaesthesiology refresher courses - CEEA 2: Kardiovaskularni sistem i anestezija. Beograd, novembar Predavanje: "Hemodinamski monitoring "
 21. Seminar "HEART AND ANESTHESIA 2013" February 2013 in Thessaloniki. Predavanje: "Cardiac anesthesia and cardiac surgery; the meaning of teamwork"
 22. Committee for European Education in Anaesthesiology refresher courses - CEEA 3: Intenzivno lečenje, trauma i transfuzija. Kopaonik, mart Predavanje: "Hemodinamski monitoring u traumi i sepsi"
 23. The 20th Panhellenic Congress of Anaesthesiology, organized by the Hellenic Society of Anaesthesiology (HSA), Athens, Greece, on April 25-27, 2013. Predavanje: Myocardial Ischaemia: Is it Really Time to Reassess Preventive Measures? Session: “Improving cardiovascular outcomes”
 24. The 20th Panhellenic Congress of Anaesthesiology, organized by the Hellenic Society of Anaesthesiology (HSA), Athens, Greece, on April 25-27, 2013. Predavanje: Cardiopulmonary Exercise Testing: Does it Improve Perioperative Care and Outcome? Session: “Improving perioperative outcome”
 25. Peti prolećni međunarodni simpozijum iz anestezije i intenzivne terapije, Niš, April 19-21. Predavanje: “Fluid management and vasopressor therapy in septic shock”

Organizacija stručnih i naučnih skupova

 1. Član naučnog odbora za organizaciju Petog prolećnog međunarodnog simpozijuma iz anestezije i intenzivne terapije, Niš, April 19-21.
 2. Član organizacionog odbora Simpozijuma: “Ultrazvuk u kritično obolelih: vizuelni pristup zbrinjavanju bolesnika u urgentnim stanjima, anesteziji i intenzivnom lečenju” (Critical Care Ultrasound: the “Visual Medicine Approach” to Patient Management in the Emergency, Anesthesia & Intensive Care) sa gostovanjem WinFocus-a u Beogradu, povodom redovnog sastanka anesteziološke sekcije Srpskog lekarskog društva na Vojnomedicinskoj akademiji, Beograd, Decembar, 13.
 3. Član naučnog organizacionog odbora XII kongresa Udruženja anestezioliga i intenzivista Srbije, Beograd, Oktobar, 2014